ATATÜRK VE TARİKATLAR

ATATÜRK VE TARİKATLAR

Tarih 17 Aralık 1927.. Atatürk, Meclis kürsüsünden şöyle sesleniyor;

“Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis bu tip yapılar, din ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osmanlı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil, yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki; bazı kişiler, bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir.”

Bu, büyük ve son derece önemli bir uyarıdır..

Üstelik uyarıyı yapan Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür  “Benim bu sözlerimi dikkate almazsanız, göreceksiniz ki bazı kişiler, bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizi din düşmanı gösterip, başa geçecekler, sonra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşecekler” bu olağanüstü  ve imedi bir görüştür.Bu altını kalınca çizilecek ve her zaman hatırlatılması gereken bir sözdür.

Ne muhteşem bir ön görü..

Bugün geldiğimiz noktaya bakın.. Bizim halen görmediğimizi Atatürk bizden 80 yıl önce görmüş..

Araştırdık.. Türkiye’de hangi tarikat ve cemaatler var..

Bulabildiklerimizin bir kısmını aktarıyoruz;

  – nakşibendi tarikatı- nurcular- kadiri tarikatı- halveti tarikatı- rufai tarikatı- melami tarikatı.(bayrami)- sühverdiyye tarikatı- çeşti tarikatı- şazeliye tarikatı- mevlevi tarikatı

• menzilciler (gavsçılar) (semerkand)
• iskenderpaşa cemaati • ismailağa cemaati (ihvancılar-cübbeli ahmet hoca)• süleymancılar
• hazneviler (şeyh izzettinciler)• yahyalı cemaati (kayserililer)• erenköy cemaati (pek çok akp’li bu cemaattendir)• tufancılar• kıbrısiler (şeyh nazım kıbrısi)• zilan cemaati• reyhaniler
• hacegan cemaati• arvasiler• akfırat cemaati• halidiye• şeyh muhammed nayır erzincani.
• bilvanis gurubu.• gülen cemaati (fetöcüler)• ilim yayma cemiyeti.• kırkıncı hocacılar
• yeni nesilciler• aczimendiler (müslüm gündüz)• meşveretçiler• medzehra gurubu
• zehra vakfı• kurtoğlu gurubu (okuyucular)• sungurcular• yazıcılar• medrese alimleri vakfı
• alvarlı efe cemaati• hayrat cemaati• norşin dergahı (şeyh nurettin mutlu)• galibiler
• icmalciler (haydar baş• tillocular• muhammediye• halisiye• üveysler• şeyh osman cemaati
• zenbililer• hüseyniler• farukiler• bilal-i nadir (nadirile)• kesnizani• cerrahiler (sosyetik-şarkıcı-popçu-topçu tarikat)• uşşakiler• şabaniye• mısriyye• ticaniler• ipek yolu gurubu• sünbüliye
• nasuhiyye• ibrahimiye.• kubbealtı cemaati• çorum dergahı• mehmet efendi cemaati• maafiriler• antakiler• marufiler• ayderussiyye• sayyadiye• zeyniyye• sebsebiyye• kantaniye• maşukiler• aksarayiler• edirneviler• yakubi• kabayiler• kemaliler• simaviler• 

çizmeciler• aleviyye (aleviler ile alakası yoktur)• derkaviyye .adnan hocacılar,mustazaflar,
furkancılar (furkan vakfı)

Yazmakla bitmeyen bir liste..

Konuya Atatürk’ün sözüyle başladık, Atatürk’ün bir başka sözüyle bitirelim;

“… Efendiler! Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti Halkını tamamen asri ve bütün mana ve eşkali ile medeni bir heyeti ictimaiye haline irsal etmektir. İnkılaplarımızın umdei asliyesi budur… bu hakikatı kabul edemeyen zihniyetleri tarumar etmek zaruridir. Şimdiye kadar bu milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihinlerde mevcut hurafeler kamilen tardolunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını infaz etmek imkansızdır. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden istimdat etmek medeni bir heyeti ictimaiye için şindir. … Mevcut tarikatların gayesi, kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve manevi hayatta mazharı saadet kılmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin bütün şümuliyle medeniyetin muvahcehci şulebasında filen ve falan şeyhin irşadiyle saadeti maddiye ve maneviye arayacak kadar iptidai insanların Türkiye camiai medeniyesinde mevcudiyetini asla kabul etmiyorum.

Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Rüesayı tarikat bu dediğim hakikatı bütün vüzuhiyle idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapayacak, müritlerinin artık vasılı rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir. Arkadaşlar ; huzurunuzda muvacehei millete beyanı teşekkür ederken hissettiğim ve gördüğüm hususatı olduğu gibi söylemeyi tarih ve vicdan karşısında vazife bilirim”

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor